اصطلاحات قانون مالیات های مستقیم


عقد بیع چیست؟

بیع یک اصطلاح فقهی و حقوقی است که به معنای خرید و فروش است. عقد بیع در قانون مدنی به این صورت تعریف شده است « بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم » از این تعریف بر می آید که عقد بیع یک عقد معوض است. این تعریف یعنی وقتی دو نفر با هم عقد بیع منعقد می کنند، یکی از دو نفر متعهد می شود مالی را به دیگری واگذار کند و در مقابل، دیگری در ازای آن پولی را پرداخت می کند.

مطابق با ماده ۱۹۰ قانون مدنی برای صحت هر معامله ‌شرایط ذیل اساسی است‌:

۱.  قصد طرفین و رضای آنها.
۲.  اهلیت طرفین‌.
۳. موضوع معین که مورد معامله باشد.
۴.  مشروعیت جهت معامله‌.


منظور از عوض در معامله چیست؟

عوض عبارت است از مالی که در ازای دریافت چیزی پرداخت می گردد. به بیانی دیگر عوض بهایی است که پرداخت می‌گردد تا چیزی بدست آید. در عقود معوض هرچیزی که مالیت داشته باشد می تواند عوض قرار گیرد.

تعریف عقد معوض

از جهت مورد معامله، عقد معوض دارای دو مورد است که هریک عوض دیگری به حساب می آید در حالی که عقد غیرمعوض فقط یک مورد دارد.


معنی مصالح و متصالح چیست؟

عقد صلح دارای دو طرف است: مصالح و متصالح. مصالح کسی است که مالی یا امری را به دیگری واگذار می نماید و متصالح کسی است که آن را قبول میکند.


معنی صلح چیست؟

صلح در لغت به معنای آشتی، دوستی، توافق و سازش است و در اصطلاح حقوقی به معنای تراضی، تسالم و توافق بر امری اعم از تملیک عین یا منفعت یا اسقاط دین یا حق است.

معنی خیار چیست؟

خیار در لغت به معنی اختیار بوده و در اصطلاح حقوقی، حق فسخ و بر هم زدن عقد لازم، با اراده یکی از طرفین معامله، تعریف شده است.

صلح خیاری چیست؟

صلح خیاری به صلحی اطلاق می شود که در آن برای مصالح (کسی که مال خودش را صلح می‌کند) امکان فسخ و بهم زدن معامله وجود داشته باشد. مدت زمانی که مصالح امکان فسخ عقد صلح را دارد می‌تواند مدت معین مثلا پنج سال باشد و یا می تواند مدت عمر متصالح یا شخص ثالث باشد طوری که اگر متصالح (کسی که مال به او صلح شده است) یا ثالثی که معین گردید فوت نماید عقد صلح باطل شود.

صلح معوض و غیر معوض چیست؟

به صلحی که دارای عوض است یعنی در مقابل مالی که صلح می‌گردد متصالح باید ثمن یا مبلغ مشخصی را به مصالح پرداخت کند. صلح معوض گفته می‌شود.

به صلحی که به صورت بلاعوض منعقد می‌گردد یعنی متصالح در مقابل مالی که به ایشان صلح گردید یا عوضی پرداخت نمی‌کند و یا عوضی که می پردازد بسیار ناچیز خواهد بود. صلح غیرمعوض نامیده می‌شود.

مفهوم صلح بلاعوض چیست؟

صلح بلاعوض عقدی است که ضمن آن یکی از طرفین مالی را به طرف مقابل انتقال می‌دهد و بابت انتقال حقوق مالی را از طرف دیگر دریافت نمی‌کند. 

 


هبه چیست؟

هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خودش را به یک فرد دیگری می بخشد. کسی که مال را می‌بخشد را واهب و کسی که مال به او بخشیده می شود را متهب گویند.

هبه معوض چیست؟

در هبه معوض شرط بر عوض وجود دارد. یعنی واهب در عوض مالی یا خدمتی مال خود را به متهب واگذار می‌کند. در این نوع قرارداد واهب شرط بر خدمتی از سوی متهب و یا مالی در عوض مالی به صورت رایگان عوض دهد، می‌کند. 

هبه غیر معوض چیست؟

به عقدی که در آن واهب شرطی را برای تملیک مال به متهب تعیین نکرده باشد هبه غیر معوض گفته می‌شود.


محابات یعنی چه؟

محابات از نظر لغوی به معنای یاری رساندن، کمک کردن و آسان گرفتن است و در معامله به معنی هدیه دادن است.

معاملات محاباتی چیست؟

به آن دسته از معاملاتی که به ارزش کمتر یا بیشتر از ارزش واقعی معامله شوند. معاملات محاباتی اطلاق می‌گردد. این نوع از معاملات با این شرایط در واقع نوعی بخشش و هدیه نسبت به طرف دیگر معامله محسوب می‌شود.


میانگین رتبه:[5] تعداد رأی: [3] کاربر
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
keyboard_arrow_up